Podmienky používania

Používanie webovej stránky https://detralex.sk a jej subdomén (ďalej spoločne len „webová stránka“) podlieha prijatiu súčasných všeobecných podmienok používania (ďalej len „VPP“).

Prihlásením sa a používaním webových stránok webový prehliadateľ (ďalej len „používateľ“) potvrdzuje, že si preštudoval tieto VPP, vyhlasuje, že ich prijíma bez výhrad a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1. Účel

Účelom tejto webovej stránky je poskytnúť používateľom všeobecné informácie o SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o., jeho činnosti, organizácii, výskume, politike ľudských zdrojov, komunikácii, produktoch, ponukách a službách a novinkách a udalostiach. Je potrebné poznamenať, že nezverejňujeme a neposkytujeme služby adresované deťom.

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. sprístupňuje používateľom najmä informácie v oblasti zdravia, v súlade s konkrétnymi právnymi a zákonnými povinnosťami farmaceutických laboratórií, a najmä s ustanoveniami Zákona o verejnom zdraví.

Týmto sa však ustanovuje, že webová stránka netvorí systém lekárskej ani vzdialenej zdravotnej starostlivosti. V dôsledku toho informácie, ktoré sú do nich vložené, nemožno považovať za rovnocenné s lekárskym názorom alebo diagnózou alebo môžu byť nahradené lekárskou konzultáciou so zdravotníckym pracovníkom.

Rovnako tieto informácie nemožno interpretovať ako propagáciu alebo reklamu na výrobky, bez ohľadu na to, či ich SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. alebo právnické osoby v jej skupine predávajú alebo nie. Pokiaľ ide o všetky informácie týkajúce sa jedného z týchto produktov, vyzývame používateľov, aby sa priamo obrátili na právnickú osobu, ktorá je držiteľom rozhodnutia o registrácii príslušného produktu.

2. Duševné vlastníctvo

Všetok obsah dostupný na webových stránkach, vrátane, neobmedzujúco, texty, grafiky, piktogramy, obrázky, fotografie, ilustrácie, zvuky, zvukové a obrazové údaje a stromovú štruktúru webových stránok, plán prehliadania a log, návrh a organizácia jej nadpisov, ich názvy, databázy, ich štruktúra a obsah, ochranné známky (ďalej len „obsah“) sú výlučným vlastníctvom SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. a / alebo prípadne jej poskytovateľov licencií alebo partnerov a ako také sú chránené zákonom o duševnom vlastníctve alebo províziami týkajúcimi sa práv na obrázky.

Podľa Kódexu duševného vlastníctva je povolené iba kopírovanie na súkromné použitie.

V dôsledku toho akékoľvek komerčné použitie, reprezentácia, distribúcia, reprodukcia, adaptácia, preklad alebo transformácia, či už úplná alebo čiastočná, akýmkoľvek procesom, webových stránok a / alebo ich komponentných prvkov, zdieľanie obsahu webových stránok a akékoľvek zdieľanie inú webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu SERVIER SLOVENSKO spol. s r. o. je podľa ustanovení článku L.122-4 zákonníka o duševnom vlastníctve prísne zakázaná.

Všetky žiadosti o povolenie reprodukcie alebo reprezentácie ľubovoľného obsahu na webovej stránke sa musia zaslať SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

Ochranné známky a logá zobrazené na webovej stránke sú navyše registrované ochranné známky a nemôžu byť použité bez výslovného súhlasu ich majiteľa. Za týchto okolností predstavuje ich reprezentácia, reprodukcia, distribúcia a redistribúcia, či už úplná alebo čiastočná, na základe prvkov webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa, porušenie autorských práv v zmysle ustanovenia článkov L713-2 a nasledujúcich Zákonníka duševného vlastníctva.

Používateľ sa v každom prípade zaväzuje, že bude uchovávať a kopírovať každú zmienku o autorských právach alebo vlastníckych právach uvedených vo všetkých prvkoch webových stránok, ktoré používa.

3. Spracovanie osobných údajov

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. o svojej funkcii kontrolóra údajov v zmysle zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978 v znení zmien a doplnení týkajúcich sa počítačov, súborov a slobody (známych ako zákon „počítač a sloboda“), môže zhromažďovať a spracúvať osobné údaje používateľov webových stránok.

Užívateľ je informovaný, že jeho osobné údaje budú použité službami a zamestnancami SERVIER SLOVENSKO spol. s r. o. a ďalších právnických osôb v skupine Servier, ktoré o nich musia vedieť;

Dodávatelia a poskytovatelia služieb SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o., teda najmä tí, ktorí sú zodpovední za hosťovanie webových stránok a za ich výrobu; ktorí môžu mať prístup k osobným údajom používateľov na účely striktne požadované na splnenie ich úlohy.

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o je povinná oznámiť niektoré z vašich osobných údajov príslušným orgánom, ako sú napríklad zdravotné orgány.

V súlade s platnými predpismi sa SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o zaväzuje uchovávať osobné údaje používateľov iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie sledovaných účelov.

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o môže uchovávať osobné údaje používateľov dlhšie, v súlade s tým, čo je povolené alebo požadované príslušnými zákonmi, alebo ak je to potrebné na ochranu ich práv a záujmov.

V súlade s platnými predpismi sa SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o zaväzuje uchovávať osobné údaje používateľov iba po dobu Po tomto termíne budú osobné údaje vymazané alebo archivované v súlade s platnými právnymi predpismi.

V zmysle ustanovení zákona č. 78 – 17 zo 6. januára 1978, týkajúce sa počítačov, súborov a slobody (známych ako zákon „počítač a sloboda“), v platnom znení, každý užívateľ má:

 • Právo na prezeranie a prístup, aktualizáciu, doplnenie a opravu svojich osobných údajov;

 • Právo na vymazanie a vymazanie svojich osobných údajov za podmienok stanovených platnými predpismi a právnymi predpismi;

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním svojich osobných údajov;

 • Právo namietať proti spracovaniu všetkých alebo časti svojich osobných údajov;

 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

 • Právo na prenosnosť a na prenos svojich osobných údajov v štruktúrovanom formáte, ktorý sa bežne používa a je strojovo čitateľný, ak tieto údaje podliehajú automatizovanému spracovaniu na základe jeho súhlasu;

 • Právo definovať, ako sa jeho údaje používajú po jeho smrti, a zvoliť si tretiu stranu, ktorej SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o musí alebo nesmie oznamovať.   Každé z týchto práv je možné uplatniť zaslaním žiadosti úradníkovi pre ochranu údajov (ÚPOÚ) s nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

 • pomocou kontaktného formulára dostupného na Webovej stránke, pomocou ktorého je Používateľ vyzvaný na zadanie svojho mena a kontaktných údajov, aby mu bolo možné zaslať odpoveď, alebo

 • e-mailom na nasledujúcu adresu: dataprivacy@servier.com alebo protectiondesdonnees@servier.com alebo protectiondesdonnees@biogaran.fr (v závislosti na príslušnej webovej stránke)

 • poštou na túto adresu:

  Data Protection Officer

  Les Laboratoires Servier

  50 rue Carnot

  92284 Suresnes Cedex

  Všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov používateľov sú definované v Zásadách týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov.

4. Cookies

Používatelia sú informovaní, že pri prehliadaní webovej stránky môžu byť informácie uložené v ich prehliadači alebo z neho odstránené, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať používateľa, typu použitého prehľadávača, jeho preferencií prehliadania, webovej stránky (zobrazené stránky, dátum a čas prihlásenia atď.) alebo jej prístroja (počítač, tablet, smartphone atď.) a používajú sa predovšetkým na zabezpečenie správneho fungovania webových stránok.

Súbory cookie neumožňujú spoločnosti SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o osobnú identifikáciu používateľov, ale zhromažďujú informácie všeobecným spôsobom pri ich návšteve webovej stránky a umožňujú im personalizovaný webový zážitok.

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o sa zaväzuje, že nebude oznamovať obsah týchto súborov cookie tretím stranám, pokiaľ k tomu nebudú mať povinnosť tak urobiť na základe nariadenia súdneho alebo správneho orgánu. Po prihlásení na webovú stránku je používateľ výslovne vyzvaný, aby akceptoval použitie súborov cookie prítomných na webovej stránke.

Podobne, keď používateľ klikne na ikony vyhradené pre sociálne siete (napríklad Twitter, Facebook alebo Linkedin), ktoré sa nachádzajú na webovej stránke, a ak súhlasí s prijímaním súborov cookie pri prehliadaní, môžu tieto sociálne siete tiež súbory cookie ponechať v jeho zariadení.

Používateľ môže zablokovať použitie všetkých alebo niektorých súborov cookie alebo odstrániť súbory cookie, ktoré boli predtým nainštalované v jeho prehliadači:

 • buď prostredníctvom nastavenia súborov cookie, aby mu umožnil získať podrobnosti o každej kategórii súborov cookie, ktoré sa používajú a / alebo nechávajú na webových stránkach, a spravovať jej preferencie;
 • alebo úpravou jeho parametrov prehliadania zobrazením ponuky pomocníka použitého internetového prehliadača (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera atď.), najmä za účelom prijatia alebo odmietnutia všetkých súborov cookies, aby ste boli informovaní pri vydaní súboru cookie si môžete pozrieť jeho platnosť, dobu trvania a obsah a pravidelne súbory cookie mazať.   Blokovanie určitých typov súborov cookie alebo ich odstránenie môže mať vplyv na prístup k určitým funkciám alebo stránkam webových stránok alebo to znemožní prístup k niektorým službám ponúkaným na webových stránkach, za ktoré spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o nemôže niesť zodpovednosť. Získajte viac informácií o pravidlách používania súborov cookie.

5. Používanie webovej stránky

Používatelia sa zaväzujú používať webovú stránku:

 • v súlade s jej určením;
 • na súkromné použitie, s výnimkou všetkých komerčných alebo propagačných aktivít alebo aktivít na profesionálne, propagačné, marketingové alebo komerčné účely;
 • v súlade s autorskými právami a všetkými ostatnými typmi práv duševného vlastníctva, najmä zachovaním všetkých údajov o autorských právach alebo vlastníckych právach uvedených vo všetkých prvkoch webovej stránky, ktoré používa;
 • bez použitia robota alebo iných automatizovaných prostriedkov na prístup k obsahu webovej stránky a jeho používanie a bez pokusu o prekážku na webovej stránke;
 • bez toho, aby ste sa ju pokúsili kopírovať, reprodukovať úplne alebo čiastočne, sprístupniť alebo distribuovať alebo akýmkoľvek spôsobom zdieľať s neoprávnenými tretími stranami.

 

Informácie poskytované na webovej stránke sú navyše nezmluvné a nemožno ich považovať za ponuky služieb alebo produktov.   Za žiadnych okolností informácie poskytované na webovej stránke nepredstavujú tvrdenie, záruku alebo záväzok pre SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. týkajúce sa výrobkov a služieb, ktoré sú v nej uvedené.

Používateľ je tiež informovaný, že informácie zverejnené na webovej stránke nemožno považovať za rovnocenné s lekárskym odporúčaním a nemožno ich použiť namiesto rady lekára. Používatelia preto nesmú za žiadnych okolností použiť tieto informácie na stanovenie lekárskej diagnózy alebo na odporúčanie liečby a musia sa poradiť so zdravotníckym pracovníkom oprávneným na poskytovanie lekárskej starostlivosti.

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. nemôže byť zodpovedné za akékoľvek rozhodnutie prijaté na základe akýchkoľvek informácií obsiahnutých na webovej stránke, ani za ich prípadné použitie tretími stranami.

Je tiež potrebné poznamenať, že každý používateľ webovej stránky je zodpovedný za prijatie všetkých vhodných opatrení na ochranu a zabezpečenie svojich vlastných údajov a / alebo aplikácií pred akýmkoľvek narušením alebo kontamináciou vírusmi prítomnými na internete.

6. Presnosť a komplexnosť informácií webovej stránky

Všetky informácie poskytované používateľom na webovej stránke sú poskytované „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky akéhokoľvek druhu, či už vyslovenej alebo nevyslovenej, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk obchodovateľnosti, spôsobilosti na konkrétne použitie alebo absencie porušenia autorských práv.

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. sa snaží, pokiaľ je to možné, zabezpečiť, aby informácie distribuované na webovej stránke boli presné a aktuálne, keď sú publikované.

Nezaručuje však žiadnym spôsobom pravdivosť, úplnosť, presnosť alebo úplnosť informácií a obsahu poskytovaných používateľom na webovej stránke a vyhradzuje si právo obsah informácií a dokumentov zverejnených na webových stránkach kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo opraviť.

V dôsledku toho spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek neprecíznosti, nepresnosti, vynechanie alebo úpravy týkajúce sa informácií dostupných na webovej stránke, najmä v prípade zmeny zákonných alebo právnych ustanovení a z škody spôsobenej podvodným vniknutím treťou stranou, najmä ak by to mohlo viesť k úprave informácií sprístupnených na webovej stránke.

V tejto súvislosti nemôže byť SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o zodpovedná za obsah týchto stránok alebo za akékoľvek ich použitie používateľom, pokiaľ ide o všetky priame alebo nepriame škody spôsobené prístupom alebo používaním akejkoľvek webovej stránky alebo alternatívne z dôvodu nemožnosti prihlásiť sa na ňu.

7. Úprava webovej stránky

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o si vyhradzuje právo upravovať obsah webovej stránky a údaje alebo informácie prístupné prostredníctvom webovej stránky a týchto všeobecných podmienok používania, najmä za účelom dosiahnutia súladu so všetkými novými príslušnými normami, právnymi predpismi a / alebo predpismi a / alebo na zlepšenie fungovania webovej stránky.

V takom prípade upravené všeobecné podmienky používania nadobudnú platnosť dňom ich uvedenia online.

Používateľovi sa preto odporúča pravidelne sa informovať o všeobecných podmienkach používania webových stránok.

8. Dostupnosť webovej stránky

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. sa snaží udržiavať webovú stránku prístupnú používateľom 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. však nemôže zaručiť trvalú dostupnosť a prístupnosť webových stránok.

Za týchto okolností si SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o vyhradzuje právo zrušiť, obmedziť, pozastaviť alebo dočasne prerušiť čiastočný alebo úplný prístup na webovú stránku, k jej funkciám alebo k všetkým alebo časti služieb ponúkaných na webovej stránke, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia alebo kompenzácie z akýchkoľvek dôvodov, najmä z dôvodov technickej údržby, v prípade udalosti vyššej moci alebo nepredvídanej nehody, problémov v oblasti IT, ťažkostí týkajúcich sa štruktúry komunikačných sietí alebo akýchkoľvek iných technických ťažkostí.

Bez ohľadu na všetky prostriedky, ktoré používa SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. a jej poskytovatelia technických služieb, je používateľ informovaný, že internetová sieť nie je spoľahlivá, predovšetkým pokiaľ ide o relatívnu bezpečnosť, pokiaľ ide o prenos údajov, o nezaručenú kontinuitu prístupu na webovú stránku, nezaručený výkon z hľadiska rýchlosti prenosu dát a šírenia vírusov. Týmto sa tiež ustanovuje, že internetová sieť a IT a telekomunikačné systémy nie sú bezchybné a že môže dôjsť k prerušeniu a poruchám.

V dôsledku toho SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. neposkytuje v tomto ohľade nijakú záruku a nemôže byť v dôsledku toho braný na zodpovednosť za škodu spojenú s uvedeným použitím internetovej siete a najmä IT a telekomunikačných systémov, hoci tento zoznam nie je obmedzujúci:

 • zlý prenos a / alebo príjem všetkých údajov a / alebo informácií na internete;
 • vonkajšie vniknutie alebo prítomnosť počítačových vírusov;
 • porucha všetkých prijímacích zariadení alebo komunikačných vedení;
 • akákoľvek iná porucha internetovej siete zabraňujúca uspokojivému fungovaniu webovej stránky.

9. Zodpovednosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody, ako napríklad, aj keď tento zoznam nie je obmedzujúci, všetky straty alebo poškodenia údajov, straty programov, straty ziskov alebo prevádzkové straty, ktoré vzniknú používateľovi alebo akejkoľvek tretej strane, vyplývajúce z prístupu na webovú stránku, z prehliadania webovej stránky, z obsahu webovej stránky, z používania webovej stránky a webových stránok, ktoré sú s ňou spojené, alebo z dôvodu nemožnosti použitia ponúkaného obsahu, informácií a služieb prostredníctvom webovej stránky používateľom.

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. predovšetkým odmieta všetku zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ku ktorým dôjde:

 • z typografickej alebo formátovacej chyby, nepresnosti alebo vynechania týkajúceho sa informácií prístupných na webovej stránke;
 • z podvodného vniknutia treťou stranou, ktoré viedlo k úprave informácií, dokumentov alebo prvkov sprístupnených na webovej stránke;
 • z prístupu ktorejkoľvek strany na webovú stránku alebo znemožnenia prístupu k nej;
 • z dôvodu poruchy, nefunkčnosti alebo nekompatibility IT zariadenia používateľa;
 • prerušením sietí poskytujúcich prístup na webovú stránku, úplnou alebo čiastočnou nedostupnosťou webovej stránky, ktorá vyplýva najmä z telekomunikačnej prevádzky;
 • od distribúcie alebo zavedenia počítačových vírusov, trójskych koní alebo červov prostredníctvom webovej stránky, čo môže mať vplyv na počítačové vybavenie používateľa;
 • z kreditu poskytnutého akýmkoľvek informáciám odvodeným priamo alebo nepriamo z webovej stránky, z ich použitia alebo z použitia produktu, na ktorý odkazuje.   SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť, výslovnú alebo implicitnú, ak použitie informácií na webovej stránke porušuje patent, autorské práva alebo registrovanú ochrannú známku.

10. Zodpovednosť používateľa

Ak je obsah webovej stránky šírený používateľom, bez ohľadu na jeho povahu, zaväzuje sa, že nebude robiť žiadne kroky ani robiť poznámky, ktoré sú v rozpore so zákonmi, verejným poriadkom alebo slušnosťou alebo majú urážlivú, hanlivú alebo diskriminačnú povahu, alebo vyhrážanie sa osobe alebo skupine osôb alebo porušenie ustanovení autorských práv, práv na obrázky, súkromného života iných osôb, lekárskeho tajomstva alebo korešpondencie. Môže niesť zodpovednosť za akékoľvek porušenie tohto záväzku.

Používateľ sa vo všeobecnosti zaväzuje, že bude konať s úctou, najmä pokiaľ ide o ostatných členov webovej stránky.

Používateľ je informovaný, že v prípade žiadosti príslušných orgánov je SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o oprávnený prenášať všetky prihlasovacie údaje umožňujúce identifikáciu používateľa, ak sa zdá, že je pôvodcom nelegálneho obsahu alebo činov.

11. Hypertextové odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky uverejnené tretími stranami.

Prítomnosť hypertextového odkazu vedúceho na webovú stránku tretej strany za žiadnych okolností nepredstavuje schválenie webovej stránky alebo jej obsahu spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o.

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. nevykonáva kontrolu nad týmito webovými stránkami tretích strán, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto webových stránok a za ich akékoľvek použitie ktorýmkoľvek používateľom.

Okrem toho nemôže byť SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o. zodpovedná za informácie, stanoviská a odporúčania tretích strán.

Používateľ pristupuje a používa webové stránky tretích strán na svoju výhradnú zodpovednosť, na svoje vlastné riziko a v súlade s príslušnými podmienkami používania na uvedených webových stránkach.

Používateľom sa následne odporúča, aby si pred poskytnutím osobných informácií prečítali podmienky používania a dokumenty pre ochranu osobných údajov týchto webových stránok.

12. Rozhodné právo

Súčasné PP sa riadia francúzskym právom, pokiaľ ide o podstatné pravidlá, ako aj formálne pravidlá. Všetky spory sa budú riešiť pred súdmi s jurisdikciou v Paríži (Francúzsko).

Týmto je vylúčené akékoľvek použitie kolíznych noriem, ktoré obmedzujú plné uplatnenie francúzskeho práva. Z toho vyplýva, že francúzske právo sa vzťahuje na všetkých používateľov, ktorí prezerajú webovú stránku a ktorí využívajú všetky jeho funkcie alebo ich časti.

V prípade rozdielu medzi informáciami prezentovanými vo francúzskej verzii webovej stránky a informáciami prezentovanými v anglickej verzii uvedenej webovej stránky, budú mať prednosť informácie uvedené vo francúzskej verzii webovej stránky.

13. Právne zmienky

Webová stránka www.detralex.sk je spravovaná spoločnosťou Servier Slovensko spol. s r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo 12934/B, IČO:35707135

2024